Skip to content

20/11/2014 Persbericht

Total engageert zich voor drie grote internationale initiatieven in de strijd tegen klimaatverandering

Parijs, 20 november 2014
 

Total bevestigt zijn acties tegen de klimaatverandering. Dat doet het door drie internationale initiatieven te steunen die worden gedragen door het Global Compact van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Climate and Clean Air Coalition – CCAC.
 

Total steunt het Global Compact van de Verenigde Naties in zijn oproep aan ondernemingen om een interne CO2-prijs te rekenen bij hun investeringsbeslissingen.

Sinds 2008 verrekent Total een lange termijn CO2-prijs van 25 euro per ton in zijn investeringsbeslissingen en ondersteunt het de geleidelijke invoering van beleidsmaatregelen die klimaatuitdagingen integreren in de markten zonder de concurrentie in het gedrang te brengen.
 

Total belooft dat het meedoet aan het initiatief van de Wereldbank om tegen 2030 het continue affakkelen van gas te stoppen.

Total is sinds 2004 lid van het Global Gas Flaring Reduction programma van de Wereldbank en heeft op eigen initiatief sinds 2005 zijn gasaffakkeling tijdens productieoperaties al met 40% doen dalen. In 2000 besliste de Groep om niet langer gas dat vrijkomt bij nieuwe olieontginningen af te fakkelen. De steun van Total aan dit nieuwe internationale initiatief, aangestuurd door de Wereldbank, past binnen het jarenlange beleid op dit vlak.
 

Total treedt toe tot de Climate and Clean Air Coalition die erop gericht is de uitstoot van methaangas efficiënter te meten, te beheren en te verlagen. Dit gas draagt immers veel meer bij tot klimaatopwarming dan koolstofdioxide.

Sinds 2005 laat Total door een externe auditeur zijn sociale en milieu-indicatoren controleren, inclusief zijn methaanuitstoot. Door zich aan te sluiten bij het sectorale partnerschap, dat gepromoot wordt door het milieuprogramma van de Verenigde Naties en de non-profit Environmental Defense Fund, wil Total sterker inzetten op het betere beheer van zijn methaanuitstoot en zijn expertise op dat vlak delen.

Aangezien methaan sterker bijdraagt tot de klimaatopwarming en zijn relatieve korte levensduur in de atmosfeer, zal een daling van de methaanuitstoot het beheer van de klimaatverandering aanzienlijk verbeteren.

"Total is zich ten volle bewust van de rol die de petroleum- en gasindustrie speelt in de klimaatverandering. Onze steun aan deze drie internationale initiatieven is een logisch verlengstuk van de acties die we al verschillende jaren voeren: affakkeling verminderen, de uitstoot van broeikasgassen verlagen en de energie-efficiëntie van onze installaties verhogen. We investeren ook enorm veel in de productie en verkoop van aardgas, de fossiele brandstof met de laagste impact op klimaatverandering, en in zonne-energie via onze dochteronderneming Sun Power, leider op vlak van fotovoltaïsche zonnepanelen met hoog rendement", vertelt Patrick Pouyanné, CEO van de Total groep.

"Daarbij is er nog onze deelname aan de vorming van het olie en gas klimaatinitiatief (Oil and Gas Climate Initiative), een wereldwijd partnerschap binnen de oliesector dat wij en vijf van onze collega’s hebben aangekondigd tijdens de VN-klimaattop op 23 september 2014 in New York. Als internationale energiespeler willen we de drijvende kracht zijn achter de globale verschuiving naar een wereld die economische groei, persoonlijk welzijn en het beheer van klimaatverandering met elkaar verzoent. Onze initiatieven zijn gericht op deze doelstelling."