Skip to content

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website TotalEnergies in België. Door van deze website gebruik te maken, bevestigt u dat u onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Handvest voor Persoonsgegevens en cookies heeft gelezen, dat u ze begrijpt en dat u ze zonder beperking of voorbehoud aanvaardt. Weet dat, als u andere websites van de onderneming TotalEnergies bezoekt, daar andere algemene voorwaarden en een ander beleid voor gegevensbescherming gelden. We raden u aan hun wettelijke mededelingen zorgvuldig door te lezen.

1.   Identiteit

      1.1   Bedrijf dat de website publiceert (vanaf nu het “Bedrijf” genoemd):

TOTALENERGIES SE
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Bedrijfstype: naamloze vennootschap
Maatschappelijk kapitaal: 6 030 629 587,50 EUROS.
Handels- en vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre nummer 542 051 180
Btw-nr.: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Afdeling communicatie

      1.2   Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website:

Cap Gemini
Simplified stock company registered capital of 1,050,000 € whose head office is located at 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Listed in the Paris Trade and Companies Register under No. 652 025 792
Phone number: +33 (0)1 47 54 50 00

      1.3   Hosting van de website:

Acquia Cloud Site Factory / Frankfurt, Almanya
Merkez Ofis: Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, ABD
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
İletişim: +1 617-588-9600

De verschillende bedrijven binnen de onderneming TotalEnergies hebben een eigen juridisch bestaan en een onafhankelijke rechtspositie. Het Bedrijf dat de Website publiceert, maakt deel uit van de onderneming TotalEnergies. Gemakshalve worden op deze Website soms de namen “TotalEnergies” en “onderneming TotalEnergies” gebruikt, terwijl algemeen wordt verwezen naar TOTALENERGIES SE (de moederholding) en zijn dochterbedrijven en filialen. Zo worden ook de woorden “wij”, “we”, “onze” en “ons” gebruikt om te verwijzen naar het Bedrijf, naar een bedrijf van de onderneming TotalEnergies in het algemeen of naar de bedrijven die ervoor werken. Diezelfde verwijzingen worden gebruikt wanneer het geen nut heeft het/de bedrijf/ven in kwestie bij naam te noemen. Die benamingen betekenen echter niet dat TOTALENERGIES SE of een van zijn dochterbedrijven of filialen betrokken zijn bij de zaken en het beheer van enig ander bedrijf dan die van de onderneming TotalEnergies zelf.

   2.   Informatie Over Activiteiten

Deze Website verschaft informatie over een aantal activiteiten van het Bedrijf en van de onderneming TotalEnergies. Het Bedrijf kan de informatie op de Website op elk ogenblik en zonder voorafgaande bekendmaking wijzigen. De informatie op de Website is algemene informatie en biedt geen garantie dat ze voor specifieke doeleinden kan gebruikt worden.

   3.   Intellectueel Eigendom

      3.1.   Eigendom van het Bedrijf

3.1.1   Alle informatie of documenten (tekst, stilstaande of bewegende afbeeldingen, databases, geluid, foto’s, knowhow en aangehaalde producten) op de Website, alle elementen die voor de Website zijn ontwikkeld en de algemene structuur van de Website zijn eigendom van het Bedrijf of van de bedrijven van de onderneming TotalEnergies, of ze zijn onderworpen aan gebruiks- en reproductierecht of aan het recht op mededeling aan het publiek dat hier recht op heeft.
3.1.2   Hoewel deze informatie, documenten en artikels via deze Website vrij toegankelijk zijn, blijven ze wel onderworpen aan wetten die het auteursrecht beschermen. Met het oog op intellectuele-eigendomsrechten heeft geen enkele partij de toelating of het recht om meer te doen dan de Website te bekijken en te raadplegen.
3.1.3   De documenten van de Website mogen alleen worden gekopieerd of overgenomen als informatie voor persoonlijk of privégebruik. Het is formeel verboden om (delen van) de Website voor andere doeleinden over te nemen of te kopiëren, behalve indien het Bedrijf hiervoor vooraf formeel toelating heeft gegeven. In elk geval moet overgenomen of gekopieerde informatie uit deze Website de bron vermelden en afdoend verwijzen naar de eigenaar van de informatie.

      3.2.   Onderscheidende Kenmerken

Tenzij anders is aangegeven, zijn bedrijfsnamen, logo’s en merken die op de Website voorkomen het eigendom van het Bedrijf of van de bedrijven van de onderneming TotalEnergies, of ze zijn onderworpen aan gebruiks- en reproductierechten of recht op vertegenwoordiging/communicatie voor het publiek dat hier recht op heeft. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

      3.3.   Databases

Het Bedrijf controleert de databases op de Website en is de eigenaar van alle databases die publiek worden gemaakt. Het is verboden een wezenlijk kwalitatief of kwantitatief deel van de databases over te nemen of te hergebruiken, ook voor privédoeleinden.3

   4.   Waar verbindt u zich toe?

      4.1.   Recht om de Informatie te Gebruiken

Iedereen die de Website bezoekt en hierbij informatie verschaft, verleent het Bedrijf alle overdraagbare rechten met betrekking tot die informatie en geeft het ook de toestemming die te gebruiken. De informatie die de bezoekers doorgeven worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Zoals gedefinieerd in de wetgeving die van toepassing is, betreft de verstrekte informatie echter wel persoonsgegevens4. Dit betekent dat we de nodige stappen ondernemen om die informatie te behandelen volgens het Handvest voor persoonsgegevens en cookies dat op deze Website van toepassing is.

      4.2.   Naleving van de Wet

Elke bezoeker van deze Website verklaart bovendien in te stemmen met deze maatregelen en met de huidige wetten, en in het bijzonder dat hij/zij:
- De nodige vaardigheden en middelen heeft om op de Website in te loggen en hem te gebruiken.
- Nagegaan heeft dat de gebruikte IT-configuratie geen virussen bevat en volledig functioneert.
- Het Bedrijf en partners daar waar het toepasselijk is het recht geeft de verschafte informatie (die geen persoonsgegevens zijn) te gebruiken.
- De vertrouwelijkheid moet bewaren en dus ook verantwoordelijk is voor het gebruik en de beveiliging van de toegangscodes en paswoorden die het Bedrijf hem/haar kan toesturen om op specifieke secties in te loggen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bij frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van die login uw toegang tot de Website in te trekken.

   5.   Hyperlinks

5.1.   Activering van links. Het Bedrijf wijst formeel alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar het verwijst. Die links zijn een dienst voor de gebruikers van de Website. Gelieve de algemene voorwaarden en het Handvest voor persoonsgegevens en cookies van de afzonderlijke sites te raadplegen om hun beleid te kennen. De beslissing om de links te gebruiken, wordt alleen door de Websitegebruikers zelf gemaakt. We kunnen op elk ogenblik een link op deze Website wijzigen of verwijderen.
5.2.   Toelating voor links. Indien u een hyperlink wenst, moet u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming bij het Bedrijf aanvragen. Hiervoor gebruikt u de contactgegevens die aan het einde van dit document vermeld staan.

   6.   Formele kennisgeving

      6.1.   Informatie

6.1.1   De informatie (“Informatie”) op deze www (World Wide Web)-server is te goeder trouw aangeleverd.
6.1.2   Wanneer deze Informatie op de website wordt gepubliceerd, wordt ze als correct beschouwd. Het Bedrijf vertegenwoordigt noch garandeert echter dat de Informatie alomvattend of correct is. Indien u de Informatie vertrouwt, draagt u hiervoor zelf de eventuele risico’s. De Informatie wordt verstrekt vanuit de veronderstelling dat u en iedereen die ze ontvangt in staat is om, alvorens u ze gebruikt, het belang ervan te bepalen voor een specifiek doel of toepassing. Indien u schade oploopt door op de Informatie te vertrouwen, ze te gebruiken of een product waarnaar ze verwijst te gebruiken, zal het Bedrijf daar in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor aanvaarden.
6.1.3   De Informatie zal niet worden beschouwd als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, uitrusting of formules te gebruiken om een patent, auteursrecht of een geregistreerd merk te schenden. Het Bedrijf wijst elke expliciete of impliciete aansprakelijkheid af mocht gebruik van de Informatie leiden tot de schending van een patent, auteursrecht of geregistreerd merk.
6.1.4   Het Bedrijf en al zijn directe en indirecte dochterbedrijven en filialen en alle ander bedrijven binnen de onderneming TotalEnergies verwerpen categorisch alle interpretaties die de inhoud van hun websites interpreteren als een aansporing tot de aankoop van aanbiedingen of tot het kopen van aandelen of andere al dan niet beursgenoteerde verhandelbare effecten.
6.1.5   Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven omtrent de commerciële aard van de verschafte Informatie of de vraag of ze geschikt is voor een welbepaald doel, noch wordt er garantie gegeven op de producten waar de Informatie naar verwijst.
6.1.6   Het bedrijf neemt in geen geval stappen om de Informatie bij te werken of te corrigeren die op internet of op de webservers wordt verspreid. Ook behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de inhoud van zijn Website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of verbeteren.

      6.2.   Toekomstgerichte Verklaringen

6.2.1   De Informatie op deze Website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten over de financiële status, bedrijfsresultaten, activiteiten en industriële strategie van het Bedrijf, TOTALENERGIES SE en/of bedrijven van de onderneming TotalEnergies. Die verklaringen zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden. Ze zijn gebaseerd op de opinies en verwachtingen van de directie en op de informatie waar de directie op dat ogenblik over beschikt. Toekomstgerichte verklaringen omvatten informatie over prognoses, projecties, verwachte synergieën en andere gegevens over mogelijke of verwachte toekomstresultaten. Ze kunnen voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “gelooft”, “vindt”, “denkt”, “verwacht”, “voorziet”, “is van plan”, “plant”, “beoogt”, “schat” of gelijkaardige uitdrukkingen of ze kunnen die woorden bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor resultaten of waarden. Ze gaan gepaard met risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. De toekomstige resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in die toekomstgerichte verklaringen zijn vermeld. Het Bedrijf kan veel factoren die deze resultaten en waarden bepalen, niet controleren of voorspellen.
6.2.2   De documenten die deel uitmaken van deze website kunnen toekomstgerichte informatie over de Groep bevatten (inclusief doelstellingen en trends), maar ook toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de ‘Private Securities Litigation Reform Act of 1995’ van de Verenigde Staten, en dit in het bijzonder met betrekking tot de financiële status, resultaten van operaties, zaken, strategie en plannen van TOTALENERGIES. Deze gegevens vertegenwoordigen geen voorspellingen zoals bedoeld in de Europese Richtlijn Nr. 809/2004. Dergelijke toekomstgerichte informatie en verklaringen in de documenten zijn gebaseerd op een aantal economische gegevens en veronderstellingen die in een bepaald economisch, competitief en gereglementeerd milieu zijn geopperd. De toekomst kan uitwijzen dat ze niet correct zijn. Ook hangen ze af van een aantal risicofactoren die voor een groot verschil kunnen zorgen tussen de verwachte en de effectieve resultaten. We denken hierbij aan wisselkoersschommelingen, de prijs van aardolieproducten, de mogelijkheid om kosten te beperken en de operationele efficiëntie te verhogen zonder het handelsverkeer, milieuregelgevingen en algemene economische en handelsvoorwaarden al te veel te hinderen. Bepaalde financiële gegevens zijn gebaseerd op schattingen. Dit geldt in het bijzonder voor de beoordeling van de realiseerbare waarde van de activa en de mogelijke waardevermindering van activa die hiermee samenhangt.
Noch TOTALENERGIES, noch een van zijn dochterbedrijven verbinden zich ertoe om toekomstgerichte informatie of verklaringen, doelstellingen of trends in deze documenten als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere openbaar bij te werken. Verdere informatie over factoren, risico’s en onzekerheden die de financiële resultaten van het Bedrijf of de activiteiten van de Groep kunnen beïnvloeden, wordt in het recentste Registratiedocument vermeld. De Franstalige versie daarvan wordt door het Bedrijf bij de Franse Autorité des Marchés Financiers geregistreerd. Ook registreert het Bedrijf dit via een 20F-Formulier en jaarlijks verslag bij de United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

      6.3.   Beschikbaarheid

Het Bedrijf garandeert niet dat de Website zonder onderbreking actief zal zijn of dat de servers voor toegang tot de website steeds zullen werken en/of dat de websites van derden waar via hypertekstverbindingen naar wordt verwezen, geen virussen bevatten.

   7.   Bijwerken van algemene- en gebruiksvoorwaarden van de Website en toepasselijk recht

Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website op elk ogenblik bijwerken. Bijgevolg nodigen we u uit om de recentste geldende Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen. Die algemene gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de toepasselijke wetten5.

   8.   Contactgegevens

Voor al uw vragen over de gebruiksvoorwaarden van de Website kan u via e-mail [email protected] of via de post terecht op volgend adres:
TOTALENERGIES SE
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Bedrijfstype: naamloze vennootschap
Maatschappelijk kapitaal: € 6 584 000 282,50
Handels- en vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre nummer 542 051 180
Btw-nr.: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Afdeling communicatie

1 Voeg andere benamingen toe indien nodig
2 Voeg andere benamingen toe indien nodig
3 Aanpassen indien nodig - Indien de Website door een buitenlands bedrijf wordt gepubliceerd en/of indien de gebruikers van de Website buitenlanders zijn, mag niet naar de Franse Intellectuele-eigendomcode worden verwezen.
4 Als die er is
5 Gelieve aan te passen aan de plaatselijke wetten