Skip to content

Toegankelijkheid

Wat is Digitale Toegankelijkheid ?

Een toegankelijke website is een site die alle internetgebruikers in staat stelt zonder problemen toegang te krijgen tot de inhoud ervan, ook mensen met een handicap die gespecialiseerde software en hardware gebruiken.

Een toegankelijke website maakt het bijvoorbeeld mogelijk om:

 • Navigeren met spraaksynthese of braillelezers (vooral gebruikt door blinde of slechtziende internetgebruikers)
 • De weergave van de site aan te passen aan uw behoeften (schermvergroting, veranderende kleuren)
 • Navigeren zonder gebruik van de computermuis, met alleen het toetsenbord of via een aanraakscherm
 • Enz.

Daartoe moet de site bij het ontwerpen en bijwerken ervan aan strikte normen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

TotalEnergies SE verbindt zich ertoe haar internet-, intranet- en extranetwebsite en haar softwarepakketten toegankelijk te maken overeenkomstig artikel 47 van de wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.

Hiertoe voert zij de volgende strategie en acties uit:

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://corporate.totalenergies.be/

Conformiteitsstatus

Website https://corporate.totalenergies.be/ is ontworpen met behulp van de TotalEnergies website factory, die TotalEnergies in staat stelt om talrijke websites te creëren vanuit dezelfde structuur. Alle componenten die vanuit deze website-fabriek kunnen worden gepubliceerd, zijn zichtbaar vanuit een demonstrator.

Testresultaten

De websitefabriek heeft uitgebreide toegankelijkheidswerkzaamheden ondergaan, wat betekent dat de structuur van alle websites die vanuit de websitefabriek zijn ontworpen hetzelfde toegankelijkheidsniveau heeft als het demonstratiemodel.

Het uitvoeren van een RGAA-conformiteitscontrole voor elk van de 194 websites die vanuit de websitefabriek zijn gemaakt (en er zullen er nog meer volgen) is een onevenredige belasting.

De door Atalan uitgevoerde nalevingsaudit is daarom uitgevoerd op het demonstratiemodel, de voorbeeldwebsite van de websitefabriek. Daaruit bleek dat:

 • aan 76% van de criteria van de RGAA versie 4.1 wordt voldaan.

Er zij op gewezen dat de audit geen audit omvatte van de redactionele inhoud van de website (artikelen, nieuws, evenementen, enz.). Om een goed niveau van toegankelijkheid van de redactionele inhoud te waarborgen, heeft Total de volgende acties ondernomen:

 • Verificatie of de redactionele update-interface een toegankelijke upload van inhoud en integratie van toegankelijke invoerhulp mogelijk maakt.
 • Integratie van alle regels inzake redactionele toegankelijkheid in de aan de redactieteams verstrekte bijdragengids.
 • Workshops om de redactionele toegankelijkheid onder de aandacht te brengen.
 • Steekproefsgewijze audits door het digitale bestuur van de toegankelijkheid van redactionele inhoud van websites, ontworpen op de websitefabriek, met waarschuwingen voor websitebeheerders wanneer niet-toegankelijke inhoud wordt vastgesteld.

Niet-toegankelijke inhoud

Bijzonderheden betreffende non-conformiteiten

De volgende criteria werden tijdens de toegankelijkheidscontrole van het demonstratiemodel als niet-conform aangemerkt:

 • 1.2 Wordt elk decoratief beeld correct genegeerd door de technologische bijstand?
 • 2.1 Heeft elk online frame een frametitel?
 • 3.2 Is op elke webpagina het contrast tussen de kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond voldoende hoog (behalve in specifieke gevallen)?
 • 3.3 Zijn op elke webpagina de kleuren van de interfaceonderdelen of de grafische elementen die informatie bevatten, voldoende contrasterend (behalve in specifieke gevallen)?
 • 7.1 Is elk script, indien nodig, compatibel met de hulp van de technologie?
 • 7.3 Is elk script te bedienen met het toetsenbord en met alle aanwijsapparaten (behalve in specifieke gevallen)?
 • 8.7 Wordt op elke webpagina elke taalwijziging in de broncode aangegeven (behalve in specifieke gevallen)?
 • 8.9 Op elke webpagina mogen tags niet alleen voor presentatiedoeleinden worden gebruikt. Wordt deze regel nageleefd?
 • 9.1 Is op elke webpagina de informatie gestructureerd door het juiste gebruik van koppen?
 • 9.2 Is de structuur op elke webpagina consistent (specifieke gevallen uitgezonderd)?
 • 10.1 Worden er stylesheets gebruikt om de presentatie van informatie op de website te regelen?
 • 10.10 Op elke webpagina mag informatie niet alleen worden gegeven door vorm, grootte of positie. Wordt deze regel op een zinvolle manier toegepast?
 • 11.9 Is de titel van elke knop op elk formulier relevant (specifieke gevallen uitgezonderd)?
 • 11.13 Kan het resultaat van het invulformulier worden geraden om het automatisch vullen met gebruikersgegevens te vergemakkelijken?
 • 13.3 Heeft elk gedownload document op elke webpagina, indien nodig, een toegankelijke versie (uitgezonderd specifieke gevallen)?

Vrijstellingen wegens onevenredige belasting

 • De correctie van fouten in de geldigheid van codes (criterium 8.2) is gekwantificeerd en ingeschat als een onevenredige belasting in de huidige staat van het platform.
 • De volgende onderdelen, die beschikbaar zijn in de websitefabriek (merk op dat deze onderdelen niet noodzakelijk aanwezig zijn op deze website) werden niet gecontroleerd omdat ze zelden werden gebruikt, of werden niet gecorrigeerd omdat de correctie een te grote last vertegenwoordigde in verhouding tot de gebruiksfrequentie van deze onderdelen:
  • Audioblok (niet-frequent gebruik, niet-functioneel)
  • Schuifregelaar voor publicaties (niet vaak gebruikt, gedoemd te verdwijnen)
  • Vergelijkende tabel (niet vaak gebruikt, gepland om opnieuw te worden ontworpen)
  • Voorwaardelijk onderzoek (niet vaak gebruikt, niet functioneel)
  • Filterbare lijstpagina (onevenredige belasting)

Inhoud die niet onderworpen is aan toegankelijkheidsverplichtingen

 • Tealium hulpprogramma voor cookiebeheer               
 • AddThis deelknoppen               
 • Google ReCaptcha system
 • Damdy (Wedia) videospeler

Vaststelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is vastgesteld op 2021/04/12. 

Technologieën gebruikt voor de realisatie van de TotalEnergies in België website, https://corporate.totalenergies.be/

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Milieutests

De controles van de weergave van de inhoud zijn uitgevoerd op basis van de combinaties die door de RGAA 4.1, referentiebasis, met de volgende versies worden geleverd:

 • Firefox 86    
 • NVDA 2020.3         
 • JAWS 2020  
 • Android Talkback 

Hulpmiddelen voor de beoordeling van de toegankelijkheid

 • Color Contrast Analyser
 • Firefox development tools
 • Web Developer (Firefox extensions)

Pagina's van het demonstratiemodel die aan de conformiteitscontrole werden onderworpen

De steekproef waarop de controle is uitgevoerd, omvat wel de door de RGAA gedefinieerde verplichte pagina's:

 1. Home
 2. Contact
 3. Legal notice
 4. Accessibility
 5. Site map
 6. Cover with one link (carrousel)
 7. Digital graphic chart
 8. Audit blocks
 9. Follow us
 10. Business article
 11. News page
 12. News list
 13. Search results including the term « TotalEnergies »
 14. FAQ
 15. Presentation of TotalEnergies Web Factory

Feedback en contact

Als u geen toegang kunt krijgen tot een inhoud of een dienst, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de website van TotalEnergies Belgium Service, https://corporate.totalenergies.be/ om te worden doorverwezen naar een toegankelijk alternatief of om inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

 • Stuur een bericht via het contactformulier
 • Contact TotalEnergies Belgium Services, Nijverheidsstraat 52, 1040 Brussel

Rechtsmiddelen

Gebruik deze procedure in het volgende geval.

U hebt de websitebeheerder in kennis gesteld van een gebrek aan toegankelijkheid waardoor u geen toegang hebt tot inhoud of diensten op het portaal en u hebt geen bevredigend antwoord gekregen.